توضیحات بازی: pucca بادبادک عشق و خنده دار شرکت : طفره رفتن shuriken به بادبادک خود را حفظ و اجرا اجرا اجرا!
کنترل / دستورالعمل: استفاده از فلش بالا و پایین به حرکت بادبادک خود را جمع آوری و قلب را به جایزه نمره. حذر اعظم ، tobe abyo و یا به دنبال گرفتن بادبادک خود را. مرغ جوراب اعظم بادبادک خود را برای تعمیر.

, Size: محبوبیت: 4, رای: 2, بازی 13432 بار (1.01218 mb)

pucca بازی ها, بادبادک بازی ها,