توضیحات بازی: پیرانا نیش حمله : شما باشند به صورت بسیار گرسنه و شما پیرانا ، شما باید برای گرفتن ماهی های دیگر معده شما ، گرفتن همه آنها را برای پر کردن آنها می توانند قبل از خارج شدن از دست خود را با رسیدن به ساحل ، به خوردن آنها را
کنترل / دستورالعمل: موس کلیک کنید تا انتخاب ، استفاده از موس را به حرکت

, Size: محبوبیت: 4, رای: 2, بازی 5659 بار (361.343 kb)

حمله بازی ها, نیش بازی ها, gulls بازی ها, پیرانا بازی ها, دریا بازی ها, آب بازی ها, موج بازی ها, ماهی بازی ها,