توضیحات بازی: panfu -1 : panfu رنگ صفحه بازی
کنترل / دستورالعمل:

, Size: محبوبیت: 4, رای: 3, بازی 11355 بار (455.949 kb)

رنگ آمیزی بازی ها,