توضیحات بازی: جدول اعداد : جدول اعداد بازی
کنترل / دستورالعمل:

, Size: محبوبیت: 2.6666666666667, رای: 3, بازی 11179 بار (35.0996 kb)

باستانی بازی ها,