توضیحات بازی: بحران تعداد : با کلیک بر روی شماره orbs مجموع 10 ایجاد کنید. orbs بیشتر به شما استفاده از نمره بالاتر شما. بمب کلیک کنید تا حذف orbs مجاور یا ساعتهای به توقف جنبش است. بازی به پایان می رسد هنگامی که گوی می رسد بالای صفحه
کنترل / دستورالعمل: با کلیک بر روی شماره orbs مجموع 10 ایجاد کنید. orbs بیشتر به شما استفاده از نمره بالاتر شما. بمب کلیک کنید تا حذف orbs مجاور یا ساعتهای به توقف جنبش است. بازی به پایان می رسد هنگامی که گوی می رسد بالای صفحه

, Size: محبوبیت: 3.8, رای: 5, بازی 24711 بار (564.161 kb)

جایزه بازی ها, مهارت بازی ها, نمره بالا بازی ها, نمره بازی ها, سقوط بازی ها, شماره بازی ها, ریاضی بازی ها,