توضیحات بازی: nokoban : توپ در حال حرکت در همان زمان.
کنترل / دستورالعمل: حرکت توپ به خانه های خود.

, Size: محبوبیت: 3, رای: 7, بازی 12032 بار (42.6992 kb)

ساختمان بازی ها, توپ بازی ها, سوکوبان بازی ها, صفحه اصلی بازی ها,