توضیحات بازی: قمری نژاد : هدایت سفینه فضایی شما و تمام دشمنان را نابود. 15 سطح دشواری وجود دارد.
کنترل / دستورالعمل: استفاده از کلیدهای جهت دار برای حرکت ، فضا را به ضرب گلوله و تغییر جهت به سمت تغییر سلاح.

, Size: محبوبیت: 3, رای: 1, بازی 4769 بار (103.521 kb)

قمری بازی ها, سلاح بازی ها, نژاد بازی ها, فضا پیما بازی ها,