توضیحات بازی: گرفتن نامه پیکسل پروردگار است : پروردگار پیکسل کمک گرفتن نامه اجتناب از افتادن در حالی که اعداد در این بازی بچه ها رنگارنگ است.
کنترل / دستورالعمل: کلید های arrow برای جنبش

, Size: محبوبیت: 3, رای: 1, بازی 4641 بار (305.623 kb)

کودکان و نوجوانان بازی ها, آسان بازی ها, رنگارنگ بازی ها, ساده بازی ها, پیکسل بازی ها, گرفتن بازی ها, یادگیری بازی ها,