توضیحات بازی: شلپ شلپ مسابقه : مسابقات را با نام تجاری جدید استون مارتین باید پاپ ، سفت کردن کمربندهای خود را در شتاب دهنده و در گام
کنترل / دستورالعمل: کلید های arrow برای رانندگی ، برای ساعت honking ، کلید فضا برای چراغ جلو

, Size: محبوبیت: 3, رای: 1, بازی 5081 بار (868.399 kb)

لیس زدن بازی ها, مسابقه دهنده بازی ها, مسابقه بازی ها, زمان محاکمه بازی ها, شبیه سازی بازی ها, اتومبیل بازی ها, استون مارتین بازی ها,