توضیحات بازی: زمین در سیاره مهمان : ماهواره و سفر در فضا بر روی سیاره زمین میهمان.
کنترل / دستورالعمل: راکت ها از سیاره دشمن شلیک به ماهواره را نابود کنید. شما می توانید از راکت خود را آتش سیاره های ماهواره ای خود را از موشک های دشمن محافظت ، و کسب امتیاز. با کلیک بر روی موس به آتش راکت از سیاره کنید. اگر زمین ماهواره ای خود را بر روی سیاره مهمان تو برنده بازی است. اگر بیگانگان دشمن ضربه خود را ماهواره ای ماهواره و سلامت می شود شده توسط 5 ٪ کاهش می یابد. اگر سلامت ماهواره ای صفر می شود بازی به پایان می رسد.

, Size: محبوبیت: 3, رای: 1, بازی 5481 بار ()

موشک بازی ها, دشمن بازی ها, سیاره بازی ها, بهداشت و درمان بازی ها, ماهواره بازی ها,