توضیحات بازی: کشتن تمام زامبی : زامبی را در سراسر جهان گرفته شده است! تنها 9mm شما می تواند شما در حال حاضر را نجات دهد!
کنترل / دستورالعمل: جنبش : wasd ، فاصله برای شلیک

, Size: محبوبیت: 2, رای: 2, بازی 13732 بار (1.77287 mb)

ادم احمق بازی ها, بقا بازی ها, تفنگ بازی ها, مهاجمان فضا بازی ها, جهش بازی ها,