توضیحات بازی: جو طفره زن : کمک جو برای زنده ماندن!
کنترل / دستورالعمل: کلیک بر روی بشکه مناطق به طفره رفتن. دکمه سمت چپ ماوس را کلیک کنید به ساقه ؛ p به مکث ؛

, Size: محبوبیت: 3, رای: 1, بازی 4882 بار (675.409 kb)

مهارت بازی ها, طفره زن بازی ها, جو بازی ها,