توضیحات بازی: یخ پری : امروز پری یخ نامیده می شود تا بر شما برای کمک به او ، چه او به شما کمک کند با من شنیدن از شما می خواهم؟ خود را به رفتن به لباس و به سبک او را برای رویداد بزرگ امروز است. پری یخ تا به سخنرانی مهم برای مردم او را امروز پس او باید از نگاه خوب به عنوان پری یخ انتظار می رود. آیا شما فکر می کنید که آنچه را که طول می کشد تا این لباس پری از بالا به پایین با او بهترین لباس؟
کنترل / دستورالعمل:

, Size: محبوبیت: 3, رای: 1, بازی 5383 بار (639.414 kb)

برف بازی ها, پری بازی ها, یخ بازی ها,