توضیحات بازی: گرسنه گرسنه مربع 2 : گرسنه گرسنه مربع 2 در تمام طول می کشد بازخورد از اصلی داده می شود.
کنترل / دستورالعمل: جمع آوری مربع سبز و جاخالی آنهایی که قرمز است. مربع رنگ زرد هستند ویژه

, Size: محبوبیت: 3, رای: 2, بازی 5276 بار (1.02147 mb)

پاپ بازی ها, جمع آوری بازی ها, مربع بازی ها, نمره بالا بازی ها, آسان بازی ها, سریع بازی ها,