توضیحات بازی: سخت ترین ریاضی سودوکو (جدول اعداد : حل سودوکو (جدول اعداد نه 9x9 حساب خود را با مهارت ، این کمی متفاوت است چون شما را وادار به حل حتی حساب همراه با سودوکو (جدول اعداد
کنترل / دستورالعمل:

, Size: محبوبیت: 4, رای: 3, بازی 7037 بار (158.382 kb)

ریاضی بازی ها, سخت ترین بازی ها, سودوکو (جدول اعداد بازی ها, حساب بازی ها, شماره بازی ها,