توضیحات بازی: ملخ yuichi : yuichi آرزوهای خود را به مجموعه ای بین کهکشانی جدید رکورد پریدن! را فشار داده و نگه دکمه موس از چپ به تعیین قدرت و انتشار آن را به جهش!
کنترل / دستورالعمل: را فشار داده و نگه دکمه موس از چپ به تعیین قدرت و انتشار آن را به جهش

, Size: محبوبیت: 3, رای: 1, بازی 4361 بار (979.884 kb)

مهارت بازی ها, پریدن بازی ها, زمان بندی بازی ها, ملخ بازی ها,