توضیحات بازی: فلش مار : بازسازی این بازی ساده و مار ، مقررات کلی بازی مار نیز در اینجا درخواست ، اجتناب از دیوار و اجتناب از خوردن دم خود شما را بازی می کند ممکن است در کامپیوتر شما
کنترل / دستورالعمل: فضای کلید برای شروع بازی ، استفاده از کلید های arrow مار ، مطبوعات Ž کلید ، آن را به حرکت سریع تر به حرکت ، ثانیه کلیدی برای موسیقی پس زمینه

, Size: محبوبیت: 3, رای: 1, بازی 4539 بار (34.8867 kb)

جمع آوری بازی ها, کلاسیک بازی ها, یکپارچهسازی با سیستمعامل بازی ها, مار بازی ها,