توضیحات بازی: fishi2 : عاقبت های جدید و بهبود یافته به fishi اصلی. fishi2 ویژگی های 8 رقم از ماهیان ، از جمله 5 امکانات جدید. همچنین ویژگی های سیستم نام تجاری فروشگاه های جدید و دست آوردهای 32 به جمع آوری کند. fishi2 شما را حفظ خواهد ساعت ها سرگرم.
کنترل / دستورالعمل: تغذیه و مراقبت از ماهی های خود را با استفاده از زبانه ها. خرید و فروش ماهی در مغازه. autofeeders خرید و سایر موارد به کمک شما مراقبت از ماهی.

, Size: محبوبیت: 3, رای: 1, بازی 5508 بار (625.047 kb)

پاپ بازی ها, ماهی بازی ها, حیوان خانگی بازی ها, دستاوردها بازی ها, مراقبت بازی ها,