توضیحات بازی: ماهی آجر : نابودی ماهی را با کلیک کردن همان گروه رنگی با حداقل 3 ماهی است. اگر شما نابود کردن گروه را با حداقل 15 ماهی ، سپس شما می توانید دریافت بمب!
کنترل / دستورالعمل: نابودی ماهی را با کلیک کردن همان گروه رنگی با حداقل 3 ماهی است.

, Size: محبوبیت: 3, رای: 1, بازی 4642 بار (247.661 kb)

ماهی بازی ها, آجر بازی ها,