توضیحات بازی: دفتر شر ماهی مرد : از شما بوده اند به مرد ماهی تبدیل شده بود. شما 2 دقیقه از چپ به زندگی می کنند ، بنابراین کشتن همچون بسیاری از مردم شما می توانید.
کنترل / دستورالعمل: جنبش : کلیدهای جهت دار ، spacebar به ساقه

, Size: محبوبیت: 3, رای: 1, بازی 5359 بار (2.00481 mb)

ماهی بازی ها, دفتر بازی ها, بد بازی ها,