توضیحات بازی: اکو ماهی : "ماهی" از نوع بازی. خوردن ماهی که کوچکتر از شما و وقتی که بزرگ شوند که شما انجام دادید.
کنترل / دستورالعمل: استفاده از کلیدهای جهت دار برای جنبش

, Size: محبوبیت: 4.3333333333333, رای: 3, بازی 4461 بار ()

ماهی بازی ها, ماهی اکو بازی ها,