توضیحات بازی: دست خوش پیشامد میشه پورشه هنر مرکز : این بازی بازی پازل از دست خوش پیشامد میشه پورشه هنر فناوری. این بازی از جمله حالت های 3 -- قطعات 4x4 ، 5x6 و 7x7 قطعه قطعه. استفاده از چرخ ماوس و یا فاصله برای چرخاندن قطعات انتخاب شده است.
کنترل / دستورالعمل: برای چرخاندن قطعات انتخاب شده شما می توانید فاصله و یا چرخ موس استفاده کنید.

, Size: محبوبیت: 3, رای: 1, بازی 8521 بار (235.833 kb)

ماشین اره منبت کاری اره مویی پازل بازی ها,