توضیحات بازی: دلتا کامیون : پازل -- دلتا کامیون
کنترل / دستورالعمل: جنبش : موس

, Size: محبوبیت: 3, رای: 1, بازی 3442 بار (52.5419 kb)

کامیون ، اره منبت کاری اره مویی پازل بازی ها,