توضیحات بازی: مرگ سیاره : سیاره گم شده : کشتن همه دیوانه کرم ها ، و نجات دختر خود!
کنترل / دستورالعمل: کلیدهای جهت دار برای حرکت ، فضا به پرش ، اقدام به اکس

, Size: محبوبیت: 3, رای: 1, بازی 9326 بار (1.66951 mb)

سیاره بازی ها,