توضیحات بازی: buzzing : حرکت به سوی گروهی از حریف خود را بدون گرفتن آمار ، اجتناب از مخالفان خود ، لذت بردن از بسیاری از سطوح که با توانایی های برتر و نمرات بالا آمد ، سبز خوب است ، آنها به شما کمک گرفتن نقاط ، اجتناب از آنها قرمز بد هستند
کنترل / دستورالعمل: کلید های arrow به حرکت

, Size: محبوبیت: 3, رای: 1, بازی 6167 بار (984.008 kb)

اجتناب از بازی ها, جاخالی دادن بازی ها, چند سطحی بازی ها, اقدام بازی ها, دشمن بازی ها, ازدحام بازی ها,