توضیحات بازی: تعصب تتریس : تتریس کلون که در آن بلوک قرار است از 4 جهت مختلف.
کنترل / دستورالعمل: آتش : فضا ، ک : چرخش ، ج : حرکت در خلاف جهت ساعت ، ل : جهت عقربه های ساعت حرکت می کند ، فسفر : مکث ، esc : منو ، جنبش : فلش

, Size: محبوبیت: 2.3333333333333, رای: 3, بازی 15276 بار (136.713 kb)

منطق بازی ها, تتریس بازی ها,