توضیحات بازی: رپ دختر باربی لباس دوم : لباس باربی خواننده رپ دختر تا بازی ها.
کنترل / دستورالعمل: ماوس را به کشیدن و رها کردن لباس

, Size: محبوبیت: 4, رای: 2, بازی 5035 بار (307.048 kb)

دق الباب کننده بازی ها, دختر بازی ها, باربی بازی ها,