توضیحات بازی: باربی اتاق صورتی : باربی را دوست دارد به سبک صورتی بنابراین وی برای بسیاری از اقلام خریداری شده اتاق خود. از او می خواهم برای تغییر سبک اتاق است چرا که او خسته شدند و او را دوست دارد چیزهای جدید. شما کمک خواهد کرد او را ثابت اقلام خود را در مکان درست است؟ لذت بردن از این بازی دوست داشتنی و لذت ببرید!
کنترل / دستورالعمل:

, Size: محبوبیت: 4.6923076923077, رای: 13, بازی 11547 بار (1015.55 kb)

لباس باربی تا بازی ها,