توضیحات بازی: شایان ستایش حیوان خانگی : یاقوت دخترک آورده cute دنبال این chinchilla ، او بدانند تا آن را پیراستن ، آن لباس را با مواد cute نت های موجود برای آن ، تغییر رنگ آن به برخی از رنگ دیگر اگر دوست دارید cute
کنترل / دستورالعمل: کشیدن و رها کردن لباس و لوازم جانبی

, Size: محبوبیت: 3, رای: 1, بازی 4169 بار (189.199 kb)

cute بازی ها, کودکان و نوجوانان بازی ها, دختر بازی ها, را تشکیل می دهند بازی ها, حیوانات بازی ها, حیوانات خانگی بازی ها,