توضیحات بازی: 5 سنگ ریاضی : لذت معمای ریاضی جایی که شما را برای انتخاب شماره 5 برای اضافه کردن ، تفریق ، ضرب و تقسیم به منظور بدست آوردن شماره هدف قرار دهند. هر سطح به ارمغان می آورد سنگ جدید و چالش های جدید است.
کنترل / دستورالعمل: جنبش : موس

, Size: محبوبیت: 3.75, رای: 4, بازی 9229 بار (2.06219 mb)

علاوه بر بازی ها, ریاضی بازی ها, ضرب بازی ها,