توضیحات بازی: 15teens : ترتیب 15 بلوک با توجه به تعداد آنها (1،2،3 ،... 14،15).
کنترل / دستورالعمل: ترتیب بلوک با توجه به تعداد آنها (1،2،3 ،... 14،15) با حرکت دادن آنها را به یک سلول خالی می باشد. با کلیک بر روی یک بلوک به آن انتقال به سلول خالی می باشد. زمانی که بلوک های چیده می شوند -- ممکن است شما به مرحله بعد بروید

, Size: محبوبیت: 4, رای: 3, بازی 30071 بار (776.537 kb)

منطق بازی ها, آموزش و پرورش بازی ها, پازل حیوانات بازی ها,